หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ss

กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

11754500_10204023732345143_2949093161461967002_o
11224914_10203899998251868_5775091203822294931_o
11782463_10204023742465396_3881601400944409112_o
11270585_10203900019212392_4565657890269890679_o
11700869_10204008945855490_2135008980280744173_o
11539203_10203962993626713_7192781436994789073_o

หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เทรนเนอร์ อิน ไทย

ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ในการฝึกอบรมภาคทฤษฏี จะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์จำลองและการสาธิตต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ครูฝึกดับเพลิงมืออาชีพ

ครูฝึกดับเพลิง มีประสบการณ์ในงานดับเพลิง และ ความสามารถในการถ่ายทอด รวมทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน

ได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงทุกคน

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกปฏิบัติการดับไฟประเภททั้ง class A, B และ C ด้วยถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน ไม่มีควันดำที่จะรบกวนอาคารข้างเคียง จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า ฝึกได้ต่อเนื่อง หยุดจ่ายเชื้อเพลิงได้ทันที

เน้นปลอดภัยไว้ก่อน

ในการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลทุกคน และเข้าฝึกดับเพลิงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

รายละเอียด หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม    ระยะเวลา 1 วัน ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 คน

วุฒิบัตร  ได้รับวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล

ช่วงเช้า การอบรมภาคทฤษฎี

การอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ และ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยอุปกรณ์จำลองและสาธิตต่าง ๆ

ช่วงบ่าย การอบรมภาคปฏิบัติ

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงประเภทต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน

ผู้เข้าอบรมจะฝึกอบรมด้วย “ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน” ไม่มีควันดำ และ กลิ่น ที่จะรบกวนอาคารข้างเคียง ระบบถาดดับเพลิงจะควบคุมเชื้อเพลิงและการจุดด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเข้าฝึกดับเพลิงต่อเนื่องได้ทุกคน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถหยุดการจ่ายเชื้อเพลิงได้ทันทีเพื่อความปลอดภัย

ฝึกดับเพลิง Class A

11224914_10203899998251868_5775091203822294931_o

ฝึกดับเพลิงประเภทไม้และกระดาษ ด้วยถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน

ฝึกดับเพลิง Class B

class b foam

ฝึกดับเพลิงประเภทน้ำมัน ด้วยถังดับเพลิงชนิดโฟม

ฝึกดับเพลิง Class B

11270585_10203900019212392_4565657890269890679_o

ฝึกดับเพลิงที่เกิดจากก๊าส ด้วย ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน และ ถังดับเพลิงชนิด CO2

ฝึกดับเพลิง Class C

11539203_10203962993626713_7192781436994789073_o

ฝึกดับเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้ ด้วยถังดับเพลิงชนิด CO2