การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

DDD

กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

ต้องการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ระยะเวลาการฝึกซ้อม    ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (ระยะเวลาจะปรับตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า)

ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม    ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบการ

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผน

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมทีมดับเพลิง คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง (1) แผนการดับเพลิง (2) แผนการอพยพหนีไฟ (3) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า