about

สถาบันฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

สถาบันฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย ให้บริการจัดฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย พร้อมทีมงานวิทยากร และ ทีมที่ปรึกษา ที่เป็นมืออาชีพ

01. หลักสูตร จป.

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ จป.หัวหน้างาน, จป. บริหาร , จป.เทคนิค , คณะกรรมการ คปอ. , หัวหน้าหน่วยงาน ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยฝึกอบรม จป. เลขที่ 55 – 008

04. ความปลอดภัย

หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน , ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น และ รถยก, เทคนิคความปลอดภัยเฉพาะด้าน, การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

02. ดับเพลิงและซ้อมอพยพ

หลักสูตร การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้รับอนุญาต จาก กระทรวงแรงงาน เป็น หน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ ดพต. 018 และ หน่วยงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019

03. การเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ กิจกรรม 5ส Kaizen การลดต้นทุน การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาตนเอง การทำงานอย่างมืออาชีพ

หน่วยฝึกอบรมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟ เทรนเนอร์ อิน ไทย

ใบอุนญาต ซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 018
จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

ใบอุนญาต ซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 019
จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน