หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เทรนเนอร์ อิน ไทย

11270585_10203900019212392_4565657890269890679_o

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายที่กำหนดให้ สถานประกอบการ จัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

028ทีมดับเพลิงรายงานเหตุการณ์เพลิงสงบ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริการจัดซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานประกอบการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

training center (4)

ให้เช่าลานฝึกดับเพลิงขั้นต้น

ให้บริการครบวงจร ทั้งห้องฝึกอบรม ลานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น อาหารและเครื่องดื่ม ทุกรูปแบบตามความต้องการลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่จัดอบรม

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ สาขาบางนา)

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

สถาบันการบินพลเรือน

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท แน็ป นิวตริซายส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (กลุ่มทรู)

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน


การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยอุปกรณ์จำลองและการสาธิตต่างๆ


ในการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงทุกคน


เน้นความปลอดภัยสูงสุดภายใต้การดูแลจากทีมครูฝึกอย่างใกล้ชิด


ใบอุนญาต ดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 018

ใบอุนญาต ซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 019

iso cer 2015

ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2008

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากสถาบัน URS

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท

การฝึกซ้อมอยพหนีไฟ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ในการฝึกอบรมภาคทฤษฏี จะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์จำลองและการสาธิตต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ครูฝึกดับเพลิงมืออาชีพ

ครูฝึกดับเพลิง มีประสบการณ์ในงานดับเพลิง และ ความสามารถในการถ่ายทอด รวมทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน

ได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงทุกคน

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกปฏิบัติการดับไฟประเภททั้ง class A, B และ C ด้วยถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน ไม่มีควันดำที่จะรบกวนอาคารข้างเคียง จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า ฝึกได้ต่อเนื่อง หยุดจ่ายเชื้อเพลิงได้ทันที

เน้นปลอดภัยไว้ก่อน

ในการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลทุกคน และเข้าฝึกดับเพลิงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ขอใบเสนอราคาจัดอบรมดับเพลิง

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar